وحید بشیری

دبیر آموزش و پرورش منطقه یک

مربی برجسته در رده های پایه ای مربی باشگاه باتیس و کسب ۹ مقام در رده های پایه استان تهران

مربی تیم منتخب مینی بسکتبال توابع تهران ۱۳۹۰

مربی مینی بسکتبال استان تهران سال ۱۳۹۱ مقام دوم کشور مربی مینی بسکتبال استان تهران سال ۱۳۹۲ مقام اول کشور

مربی تیم های دانشگاه آزاد –شیر کوچین – عرفان پایتخت – باتیس در رده های پایه ای

کارت مربیگری درجه یک از فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران