کد دوره عنوان رده سنی تاریخ شروع تاریخ پایان روز و ساعت مربی شهریه
(تومان)
ثبت نام
FBA008 آکادمی دو جلسه زوج نوجوانان - جوانان 98/07/01 98/09/30 دو جلسه در هفته 19:30 الی 21 آقایان غفاری - باقری 1،000،000
FBA006 آکادمی دو جلسه زوج نونهالان - نوجوانان 98/07/01 98/09/30 دو جلسه در هفته 18 الی 19:30 آقایان غفاری - باقری 1،000،000
FBA003 آکادمی دو جلسه زوج میکرو - مینی 98/07/01 98/09/30 دو جلسه در هفته 16:30 الی 18 آقایان غفاری - باقری 1،000،000

توجه

کلاس های روز فرد سه جلسه در هفته برگزار میشود 

ثبت نام باهماهنگی و تست انجام میشود.